Návštěvní řád Aquaparku Laguna

 1. Návštěvní řád, je závazný pro všechny návštěvníky. Návštěvník vstupem do prostor aquaparku souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu, a dbá pokynů personálu aquaparku. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.
 2. Upozorňujeme návštěvníky, že je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu aquaparku. Aquapark neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením pokynů a doporučení, nebo svou neopatrností či nedbalostí. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v objektu aquaparku.
 3. Do jednotlivých zón není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty, sklem, žvýkačkami a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod. Do zóny 3 – wellness je zakázán vstup s mobilními telefony a přístroji sloužící k pořízení a záznamu fotografií a videa.
 4. Vstup do jednotlivých zón je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí na recepci aquaparku.
  Ceny vstupného jsou zveřejněny ve vstupní hale a na internetu.
  Jízda na tobogánu v předepsaných polohách povolena pouze plavcům starších 6ti let.
  Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti do 140 cm, studenti do 26ti let , senioři nad 62 let, ZTP, ZTP/P s doprovodem po předložení platného dokladu.
  Dokladem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí školní index, žákovská knížka, studentský průkaz, karta ISIC, průkaz ZTP nebo ZTP/P, kartička zdravotní pojišťovny, případně jiný doklad, ze kterého je možné prokázat údaje potřebné pro uplatnění zvýhodněného vstupného.
 5. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory jednotlivých zón nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby aquaparku, přičemž samotné šatny opustí návštěvníci nejpozději do ukončení otevírací doby. Odchod přes turniket po překročení otevírací doby aquaparku bude zpoplatněno částkou 1Kč/minuta.
 6. Děti do jednoho roku nemají vstup do vod bazénů, vyjma kojeneckého plavání. Děti od 1 do 3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let, přičemž je jim povolen pouze přístup do dětského bazénu (brouzdaliště) v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Děti od 4 do 10 let včetně mají přístup do bazénu povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Do zóny 3 – wellness je dětem do 15 let povolen vstup jen s doprovodem osoby starší 18 let. Děti požadující samotně přístup do jednotlivých zón, u nichž lze s přihlédnutím ke všem okolnostem předpokládat, že je jim přístup do jednotlivých zón povolen pouze s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let, jsou povinny prokázat rozhodný věk předložením platného dokladu. V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup do jednotlivých zón umožněn. Organizované skupiny dětí a mladistvých do 18 let musí mít odpovědnou osobu. Odpovědná osoba je vzhledem k charakteru provozů povinna dbát na zvýšený dohled. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informuje personál aquaparku a poskytne součinnost při případném zásahu.
  Doprovod a zákonní zástupci jsou po celou dobu pobytu za dítě odpovědní. Doprovod a zákonní zástupci nezletilých jsou vzhledem k charakteru provozů povinni dbát na zvýšený dohled nad nezletilými. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informují personál aquaparku a poskytnou součinnost při případném zásahu.
 7. Do prostor aquaparku je vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu zakázán. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP.
  Do aquaparku je vstup se zvířaty zakázán s výjimkou vstupu asistenčních psů, kterým však není z hygienických důvodů vstup povolen do mokrých provozů tj. návštěvních zón.
  Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny a jeho nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.
 8. Do bazénu a dalších prostor areálu je zákaz vstupu:
  osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.
 9. Návštěvníci se k zařízení a vybavení aquaparku chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku odpovídá za vzniklou škodu návštěvník. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí aquaparku hmotnou škodu, aquapark uplatní nárok na náhradu vzniklé škody, a to v souladu s platnou legislativou.
 10. Personál aquaparku je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a v případě, kdy by se návštěvník dopustil neoprávněného a bezprostředního zásahu do práv třetích osob (například nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), je personál přítomný takovému zásahu oprávněn jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka do doby příjezdu Policie.
 11. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za ztráty. Peníze a cenné předměty ukládejte do míst k tomu určených, tedy do bezpečnostních schránek, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost. Provozovatel neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo místa, která lze zabezpečit uzamčením. Nalezené předměty nálezce odevzdá dohlížejícímu personálu.
 12. Utrpí-li návštěvník aquaparku škodu na zdraví vzniklou úrazem, nebo jednáním třetích osob v prostorách aquaparku, je povinen oznámit u provozovatele její vznik bez zbytečného odkladu v souladu s níže uvedeným. Osobami pověřené u provozovatele přijímat oznámení o vzniklé škodě jsou zaměstnanci Aquaparku.
 13. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli zaměstnance Aquaparku. O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.
 14. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník aquaparku se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel Aquaparku Laguna nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.
 15. Ve všech prostorách aquapark je zakázáno kouření, vyjma míst k tomu určených.
 16. Rozdávat nebo prodávat tiskoviny, nabízet zboží ke koupi a / nebo nabízet či provádět řemeslné práce je v prostoru aquaparku bez povolení provozovatele zakázáno.
 17. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci nebo přímo u vedení Aquaparku Laguna.
 18. Při plném obsazení zón se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
 19. Platnost kreditu je omezena na dobu 18-ti měsíců od poslední transakce, čím se rozumí alespoň jeden nákup služby. Kredit složený na zákaznickém účtu, po uplynutí této doby, bez náhrady propadá ve prospěch provozovatele areálu.Při zřizování zákaznického účtu/registraci návštěvníka areálu je nutné sdělit jméno, na které bude v našem systému založena, případně kontaktní e-mail a mobilní telefon. Budou-li vyplněny všechny uvedené údaje, pak v průběhu roku budou zasílány aktuální/případné informace ohledně provozu a jeho možných změn. Platnost kreditu se prodlužuje automaticky po dobu, kdy byl areál z důvodu vládních nařízení uzavřen. Nárok na vrácení vstupného ( kreditu na elektronické peněžence, nebo čipu ) zaniká z důvodu zásahu vyšší moci, např. v případě vyhlášení mimořádných opatření souvisejících s pandemií.  
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části aquaparku pro nutnou údržbu a dále z objektivních důvodů (např. nouzová situace, apod.) bez nároku na finanční kompenzaci.

GDPR

osobní údaje návštěvníků, které poskytnou v rámci akcivace účtu ( jméno, příjmení, kontaktní telefon ) budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů, příp. na základě našeho požadavku pro účely plnění námi uzavírané kupní smlouvy. Nebudou dále zpracovávány osobní údaje, u kterých návštěvník důvodně uplatní námitku.

Údaje jsou archivovány pouze v elektronické podobě, zabezpečeny heslem v odbavovacím systému Epos.

Ztráty a nálezy

ztracené či zapomenuté věci v našem aquaparku si můžete vyzvednout na pokladně. Všechny cenné a drobné předměty uchováváme po dobu maximálně 30 kalendářních dnů. Ručníky, plavky a jiné oděvy bohužel nemůžeme z hygienických důvodů uchovávat déle než jeden týden od data nálezu. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají Policii ČR.
V případě cenností je nutné osobní převzetí spojené s prokázáním totožnosti a identifikací ztracené věci

 

Odpovědná osoba, ředitel aquaparku

Jiří Novák