Dnes Zítra
areál Polanka
Pá 23. 2.Zavřeno
So 24. 2.Zavřeno

Návštěvní řád

 

Návštěvní řád v plaveckém areálu Polanka v Třebíči

 

Vstup do plaveckého areálu

 1. Plavecký areál (dále jen PA) je otevřen pro veřejnost podle veřejně oznámené provozní doby. Organizace si objednávají pronájem řádnou smlouvou.
 2. Vstup do areálu je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí na pokladně.
  Ceny vstupného jsou zveřejněny u vchodu a na internetu.
  Zvýhodněné vstupné mohou uplatnit děti do 140 cm, studenti, senioři nad 62 let,
  ZTP, ZTP/P s doprovodem po předložení platného dokladu.
  Dokladem se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí školní index, žákovská knížka, studentský průkaz, karta ISIC, průkaz ZTP nebo ZTP/P, kartička zdravotní pojišťovny, případně jiný doklad, ze kterého je možné prokázat údaje potřebné pro uplatnění zvýhodněného vstupného
 3. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí s jeho uzavřením. Po projití turniketem vejde návštěvník do areálu, kde si libovolně v hlavní budově vybere šatnovou skříňku a po převlečení pečlivě uzamkne, k uzamčení lze použít mince v hodnotě 5 Kč, nebo 1 €. Návštěvník si ručí za klíč od šatnové skříňky a je povinen jej zabezpečit před manipulací nepovolanou osobou.
 4. Zaplacením vstupného, nebo využití rezervace v  PA Polanka se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto návštěvního řádu a pokynů odpovědných pracovníků. Provozovatel si vyhrazuje při porušení návštěvního řádu právo uplatňovat sankční opatření (penále, pokuta, vykázání z areálu).
 5. Dětem mladším 10-ti let je návštěva areálu dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 6. Dospělé osoby, v jejichž doprovodu přicházejí do areálu děti, nesou plnou zodpovědnost za zdraví dítěte po dobu jeho pobytu v prostorách celého areálu. Děti do jednoho roku nemají vstup do vod bazénů, vyjma kojeneckého plavání. Děti od 1 do 3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let, přičemž je jim povolen pouze přístup do dětského bazénu (brouzdaliště) v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Děti od 4 do 10 let včetně mají přístup do bazénu povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. V případě neprokázání rozhodného věku jim nebude přístup umožněn.
 7. Při plném obsazení areálu může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se bazény uvolní.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách pro neplavce.  Plavčík je oprávněn takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce.
 2. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky, finanční hotovost, mobilní telefony apod.) ukládají návštěvníci do bezpečnostních schránek, jinak provozovatel areálu neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostoru areálu odevzdá nálezce plavčíkovi, pokladní, popřípadě v kanceláři správy areálu. V případě násilného vloupání do skříňky návštěvník tento stav nahlásí pokladní, která přivolá městskou policii nebo Policii ČR. Pro tento případ je návštěvník pojištěn.
 3. Návštěvník musí mít čistý koupací oděv a svým chováním nesmí narušovat obecně platné zásady slušného chování.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu  a čistotu v zařízení celého areálu. Před použitím bazénů, tobogánu, dětského brodítka a skokanské věže jsou návštěvníci povinni z důvodu hygienických použít sprch, řádně se umýt mýdlem a opláchnout čistou vodou a projít brodítkem.
 5. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. i úrazu. Provozovatel areálu nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto návštěvního řádu.
 6. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení celého areálu a šetřit vodou. Je povinen hradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení areálu a majetku ostatních návštěvníků.
 7. Skákat do vody ze skokanských prken 1m a 3m, 3m a 5m věže je možno jen se svolením dozírajícího plavčího mistra. Skokanská prkna a věže používají návštěvníci na vlastní nebezpečí, maximální okamžitá nosnost je 120 Kg. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních koupajících. Před skokem do vody jsou návštěvníci povinni se přesvědčit, že vodní plocha je volná pro doskok. Návštěvníci po dopadu do vody opustí okamžitě skokanský bazén určeným směrem. SKOKANSKÝ BAZÉN NENÍ URČEN K  PLAVÁNÍ A POTÁPĚNÍ!!!
 8. Návštěvníkům není dovoleno si do hygienické zóny brát ručníky, osušky, župany atd.
 9. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních koupajících.
 10. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu s tolerancí max. 5 min. Prodlévat v bazénech a používat zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 11. Návštěvníci jsou povinni se před vstupem do šaten  řádně osušit.
 12. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu může návštěvník osobně nebo písemně podat k vedení areálu.
 13. Je zakázáno koupání v bazénech za bouřky.
 14. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnostech je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. Není-li na koupališti zajištěno poskytování první pomoci zdravotnickými pracovníky nebo zdravotníky ČČK, poskytuje první pomoc k tomu určený a proškolený zaměstnanec provozovatele PA, který v případě potřeby přivolá lékaře.

Provoz tobogánu

 1. Součástí PA je tobogán v délce 85 m.
 2. Provoz toboganu řídí a za bezpečný provoz na toboganu odpovídá pověřený plavčík.
 3. Provoz toboganu je zajišťován podle zájmu návštěvníků PA.
 4. Návštěvníci musí na toboganu sjíždět vsedě nebo vleže a nesmí na toboganu stát.
 5. Je zakázáno vstupovat do koryta toboganu, pokud není zajištěn průtok vody.
 6. Návštěvníci jsou povinni užívat tobogan  ve vhodném oblečení (plavky).
 7. Návštěvníci na toboganu jsou povinni uposlechnout pokyny obsluhy a dodržovat bezpečný odstup sjíždějících osob, aby nedošlo k jejich ohrožení při dopadu do vody.
 8. Po dopadu do vody musí co nejdříve opustit prostor pod toboganem.
 9. JE ZAKÁZÁNO PŘELÉZAT OCHRANNÝ PLOT KOLEM TOBOGANU A VSTUPOVAT DO PROSTOR U ZAÚSTĚNÍ TOBOGANU DO DOJEZDOVÉHO BAZÉNU.
 10. JE ZAKÁZÁNO  skákat  ze stran do dojezdového bazénu, dále v něm plavat nebo se          potápět. BAZÉN JE URČEN POUZE PRO DOJEZD Z TOBOGANU!
 11. JE ZAKÁZÁNO zdržovat se zbytečně v prostoru  schodiště  a na plošině určené ke vstupu do koryta toboganu.
 12. Je ZAKÁZÁNO zastavovat se během jízdy v korytě! ! !

V areálu není dovoleno

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek  nebo hlukem rušit klid ostatních.
 2. Volat o pomoc bez vážné příčiny a zneužívat rozhlasového zařízení.
 3. Svévolně přemísťovat nábytek, lehátka a židle a manipulovat s rozvody vody, topení, elektřiny a ostatního zařízení areálu.
 4. V bazénu se vzájemně potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat v hygienické zóně vzhledem k nebezpečí úrazu. Skákat do vody mimo místa k tomu určená.
 5. Při vstupu do vody žvýkat žvýkačku.
 6. Přinášet s sebou jakékoli potraviny nebo nápoje do prostoru hygienické zóny. Hygienickou zónou jsou myšleny ochozy kolem všech bazénů, tobogánu a skokanské věže.
 7. Znečisťovat vodu i ostatní prostory, např. pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čistěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí apod.
 8. Kouřit v hygienické zóně kolem bazénů, v šatnách, na střeše hlavní budovy, která slouží k opalování, v prostorách říčních lázní, ve sprchách a sociálním zařízení .
 9. Vcházet do místností nebo oddělení určených pro osoby druhého pohlaví.
 10. V prostorách bazénů volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 11. Přinášet hořlaviny (líh, benzín apod.).
 12. Do areálu je zákaz vstupu se zvířaty!!!
 13. Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou apod. mimo místa k tomu určená.
 14. Praní prádla a mytí mýdlem mimo prostor k tomu určených(sprchy).
 15. Pohybovat se po koupališti bez plavek, nebo jiného vhodného oblečení (u žen v případě dvoudílných plavek je nutné mít spodní díl, vrchní díl je možné odložit a opalovat se bez něj, taktéž i koupat. V prostorách bufetu, pokladny a ošetřovny je nutné mít oba díly plavek.)

Provoz bufetu

 1. Součástí PA je bufet, který slouží všem návštěvníkům PA.
 2. Zodpovědnost za provoz bufetu nese jeho provozovatel.
 3. Při provozu bufetu a při prodeji musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy a mimo provoz bufetu nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.
 4. Obsluha bufetu dbá o pořádek a čistotu v bufetu a jeho okolí, zabezpečuje skladování a včasný odvoz odpadků.
 5. Návštěvníci bufetu jsou povinni udržovat pořádek v prostoru sezení, ukládat odpadky na místech k tomu určených a dbát hygienických a bezpečnostních předpisů.

Provoz minigolfu

 1. Provozní doba minigolfu (dále jen MG) je souběžná s provozní dobou areálu.
 2. Vstup do areálu MG je možný pouze s platnou vstupenkou.
 3. Prodej vstupenek začíná otevřením celého plaveckého areálu a končí hodinu před jeho uzavřením.
 4. Provozovatelem je na hole a míčky vybírána záloha, kterou určí sám provozovatel. Při vrácení holí a míčků je záloha návštěvníkovi vrácena.
 5. Návštěvníkům bude zapůjčena 1 golfová hůl, 2 míčky a tužka na zapisování výsledků.
 6. Zakoupením vstupenky a vstupem na MG se každý návštěvník dobrovolně podrobuje návštěvnímu řádu areálu a odpovědným pracovníkům  MG.
 7. Dětem mladším 10-ti let je návštěva dovolena pouze v doprovodu osoby starší 18 – ti let.
 8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení MG a jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly na zařízení MG způsobeny jejich vinou.
 9. Návštěvníci jsou povinni chodit pouze po vydlážděných chodnících a to ve směru hry od stanoviště 1 do 18.
 10. Poškozování nebo rozkrádání majetku MG je trestné podle příslušných předpisů. Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz MG z důvodu nepřízně počasí.

Vyloučení z návštěvy

 1. Do areálu není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami nebo odpor budícími kožními parazity, nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem (hnisu apod.), dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě, členům rodin nebo příslušníkům v domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba, a kde nemocný není od ostatních osob izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým a osobám ve špatném hygienickém stavu.
 2. Z areálu bez nároků na vrácení vstupného bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (vedoucího, pokladní, plavčíka, lázeňské apod.), opije-li se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, je vedoucí provozu tohoto zařízení povinen rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o zakročení Městskou policii nebo Policii ČR.

Povinnosti provozovatele

 1. V PA musí být vyvěšeny na dobře viditelném místě tyto údaje:
  -    název provozovatele PA
  -    jméno a příjmení zodpovědného zástupce provozovatele – viz návštěvní řád
  -    číslo telefonu  správy areálu
  -    ceník vstupného a ceník poskytovaných služeb
  -    návštěvní řád pro provoz letního plaveckého areálu na Polance
  -    teplota  vzduchu a vody
  -    jméno vedoucího směny a zodpovědného dozoru u bazénů
 2. Provozovatel PA je povinen:
  -    zajistit pro dozor vodní hladiny a pro poskytnutí první pomoci kvalifikované pracovníky
  -    zřídit stanoviště plavčíka, které musí být na dobře viditelném místě, výrazně označeno a vybaveno záchrannými pomůckami
  -    zřídit stanici první pomoci, výrazně ji označit a vybavit podle příslušných předpisů
  -    provozovatel PA odpovídá za kvalitu vody dle hygienických předpisů
  -    vypracovat provozní řád pro provoz PA v rámci platných předpisů, odsouhlasit jej s příslušnou KHS se sídlem v Třebíči a řídit se jím

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel má právo nezahájit, případně ukončit předčasně provoz PA z důvodu nepřízně počasí.
 2. Provozovatel má právo za účelem provedení mimořádných sanitárních prací uzavřít PA po dobu nezbytně nutnou.


Provozovatel plaveckého areálu Polanka:

YASHICA  s.r.o.
Pověřená osoba:  Jiří Novák

V Třebíči 1.5.2017

Partneři

 
Člen:


Za Plovárnou  |  67401 Třebíč  |  568 843 106  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 46980121  |  DIČ: CZ46980121